Årsmöte

Årsmöte – 8 mars

Varmt välkommen till Marieholms byaförenings årsmöte kl 18:00 på Centrumhuset, Storgatan 23!

Föranmäl dig senast den 1 mars. Vi bjuder på smörgåstårta från Ica Nära Marieholm.

I samband med årsmötet blir det musikalisk underhållning framförd av gitarrduon RaJes (Jan Eric Ström och Roberto Amerise).

Anmäl dig till info@marieholmsbyaforening.com

På årsmötet röstar medlemmarna om ordförande och eventuellt nya styrelsemedlemmar. Vi tar upp motioner från styrelsens sida samt medlemmarnas. Motioner ska vara styrelsen tillhanda 14 dagar innan mötet enligt stadgarna.

Detta arrangemang kräver att du är medlem i byaföreningen så har du inte blivit medlem än eller förnyat ditt medlemskap för 2023 så gör det NU!

Dagordning:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av protokollsjusterare (2) tillika rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk berättelse
 9. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande för 2023
 11. Val av övriga ledamöter
 12. Val av revisorer (2) samt ersättare (2)
 13. Val till valberedning (2) samt sammankallande (1)
 14. Beslut om medlemsavgift för Marieholms byaförening
 15. Inkomna medlemsmotioner
 16. Avslutning

Verksamhetsberättelse