Årsmöte

Årsmöte Marieholms Byaförening 8/3 2023

Årsmötet var behörigen utlyst så som stadgarna föreskriver.

Dagordningen godkändes utan tillägg.

Årsmötets stämma beslutade att välja Hannah Röjnert till ny ordförande.

Två nya ledamöter valdes in, de som stod på omval valdes om. Revisorer med ersättare valdes och så gjorde även valberedning.

Styrelsen gavs ansvarsfrihet 2022 från revisorerna som även godkänt räkenskaper för år 2022.

Verksamhetsberättelsen lästes igenom och lades till handlingarna.

Marieholms Byaförening har således en styrelse som ser ut som följer:

  • Ordförande Hannah Röjnert
  • Ledamöter Ann-Catrine Hellman, Emma Rosenqvist, Heidi Mattner, Jessica Abbott, Johanna Pilheden, Kerstin Ekström, Siri Ekelund och Stefan Fredriksson.
  • Revisorer Hanne Nedergaard och Nils-Olof Gunnarsson. Ersättare Nils-Erik Carlsson och Rasmus Gustafsson
  • Valberedning Miroslav Han (sammankallande) och Rasmus Gustafsson

Inga medlemsmotioner hade inkommit.

Medlemsavgiften beslutades kvarstå på 100kr/år och hushåll.

Innan avslut av mötet inkom två spontana inlägg.

  1. Ulf Engfalk gjorde förfrågan om Byaföreningen kunde bistå marknadsföring av Brandkårens kamratförening i syfte att bibehålla och vårda brandbilen i kamratföreningens ägo. Stämman biföll förfrågan.
  2. Fråga om inbetalningskort till Marieholms Byaförening. Jessica Abbott föredrog de olika sätten att betala in medlemsavgift och sittande styrelse förmedlade att det varit förseningar med att skicka ut information om hur man betalar in via avi. Det kommer att komma ut info med inbetalningskort i kommande ByaNytt för de som inte använder sig av Swish eller bankgiro utan att ha fått inbetalningskort.

Årsmötet avslutades av mötesordförande Nils-Erik Carlsson

Efter årsmötets avslut bjöds det på smörgåstårta från vår lokala Ica butik och underhållning av gitarrduon ReJes.