Årsmöte

Årsmöte – 30 mars

Varmt välkommen till Marieholms byaförenings årsmöte kl 19:00 på Marieholms bibliotek.

Föranmäl dig senast den 25 mars. Vi bjuder på smörgåstårta från Ica Nära Marieholm.

Efter årsmötet blir det frågestund med Fråga Lunds (och Byaföreningens) egna Jessica Abbott!

Anmälan till info@marieholmsbyaforening.com

Dagordning:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av protokollsjusterare (2) tillika rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk berättelse
 9. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande för 2022
 11. Val av övriga ledamöter
 12. Val av revisorer (2) samt ersättare (2)
 13. Val till valberedning (2) samt sammankallande (1)
 14. Beslut om medlemsavgift för Marieholms byaförening
 15. Inkomna medlemsmotioner
 16. Avslutning